0929 679 345

0937 538 345

Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành Windows 7 - 32bit hoặc 64bit = 80.000đ (Tám mươi ngàn đồng)/1 máy

Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành Windows 8.1 32bit hoặc 64bit = 100.000đ (Một trăm ngàn đồng)/ 1 máy

Hỗ trợ cài đặt hệ điều hành Windows 10 MBR hoặc GPT = 150.000đ (Một trăm năm mươi ngàn đồng)/ 1 máy

Hỗ trợ cài đặt phần mềm văn phòng Office 2010 = 50.000đ (năm mươi ngàn đồng)/ 1 máy

Hỗ trợ cài đặt phần mềm văn phòng Office 2013 = 100.000đ (Một trăm ngàn đồng)/ 1 máy

Hỗ trợ cài đặt một phần mềm đồ họa (Autocad,Corel,Photoshop ,...) = 100.000đ (Một trăm ngàn đồng)/ 1 Ứng Dụng